header image

             ไอศครีมเดลิเซ่ พร้อมจำหน่าย ทั้งแบบขายปลีกและขายส่ง มีทั้งหมด 16 รสชาติ จำหน่ายใน ทุกฤดูกาล โดยแบ่งรสชาติออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่
             คือ ไอศครีมเบสนม ไอศครีมเชอร์เบท (ไขมันต่ำ) และ ไอศครีมซอร์เบท์ (ปราศจากไขมัน)